Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

மேற்கு (வடக்கு) கரையோரம்)

உட்படும் மாவட்டங்கள்
  • புத்தளம்
  • கம்கஹா 
புவியியல் உட்படுகை களனி ஆற்றுமுகம் 
பிராந்திய பொறியியலாளர்  பொறியியலாளர் டீ.ரி. ரூபசிங்க
முகவரி

பிராந்திய பொறியியலாளர் அலுவலகம்

கரையோரப் பாதுகாப்புத் திணைக்களம்

சுங்க வீதி, நீர்கொழும்பு.

தொலைபேசி 031 223 8400
தொலைநகல் 031 223 8400

திங்கட்கிழமை, 30 மே 2011 11:00 அன்று இறுதியாக இற்றை செய்யப்பட்டது

எமது சேவைகள்


கடல் அரிப்பு

இயற்கை 

நீர் 

அறிவு

சட்ட ஒழுங்குகள் 

பொருளாதாரம் 

பொறியியல் 

அனர்த்தங்கள் 
 

முக்கிய தளங்கள்

கரையோர பிரதேசங்கள்

 
 

கரையோர நிலையங்கள்

முக்கிய தளங்கள்

எழுத்துரிமை © 2013 கரையோரம் பேணல் மற்றும் கரையோர மூலவள முகாமை திணைக்களம். முழுப் பதிப்புரிமை உடையது.
மேற்பார்வையின் கீழ் உருவாக்கப்பட்டது
 
இறுதியாக : 13 ஜூலை 2018